Teaching Russian Philosophy (The Course Structure and Systematisation of the Materials) (in Russian)

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

 

Nikolai Biryukov

O prepodavanii russkoy filosofii (struktura kursa i sistematizatsiya materiala)

[Teaching Russian Philosophy (The Course Structure and Systematisation of the Materials)]

o       Presented at the Russian Nation-wide Workshop on Philosophy of Teaching Philosophy (Kaluga, 21-23 September 2000).

o       Published in I. Strel’tsov (tech. ed.), Filosofiya prepodavaniya filosofii: Materialy i tezisy vserossiyskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Kaluga: Eidos, 2000), pp. 201-206.

[I. Strel’tsov (tech. ed.), Philosophy of Teaching Philosophy: Papers and Theses Presented at the Russian Nation-wide Workshop]

Complete Text (in Russian)

 

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN