HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

 

Nikolai Biryukov, Victor Sergeyev

Rozhdenie predstavitelnoy demokratii i problemy posttotalitarnoy evolyutsii obshchestva

[The Birth of Representative Democracy and Problems of Tosttotalitarian Evolution of Society]

Unpublished.

 

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

Hosted by uCoz