Rossiyskaya politicheskaya kul’tura: Kognitivnyy podkhod

 

 

Nikolai Biryukov

Rossiyskaya politicheskaya kul’tura: Kognitivnyy podkhod

[Russian Political Culture: A Cognitive Approach]

o        Published in Malinova O. Yu., I. I. Glebova (eds.), Issledovaniya politicheskoy kul’tury: Sovremennoe sostoyanie: Sbornik nauchnykh trudov (issued as Politicheskaya nauka, 2006, No. 3. Moscow: Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences, 2006), pp. 47-74.

[Malinova O. Yu.,  I. I. Glebova (eds.), Studies of Political Culture: Contemporary State: Collected Papers (issued as Political Science, 2006, No. 3)]