Mezhkul’turnaya kommunikatsiya v usloviyakh globalozatsii: Uchebnoe posobie

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

 

V. S. Glagolev, N. I. Biryukov, N. N. Zarubina, T. V. Zonova, A. N. Samarin, M. V. Silantieva

Mezhkul’turnaya kommunikatsiya v usloviyakh globalizatsii: Uchebnoe posobie

[Intercultural Communications Under Conditions of Globalisation: Manual]

o   Moscow: Prospekt, 2010. – 214 p.

 

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN