Between Dualism and Sobornost’ (The Problem and Mechanisms of Social Integration in Modern Society) (in Russian)

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN

 

 

Nikolai Biryukov, Victor Sergeyev

Mezhdu dualizmom i sobornostyu (Problema i mekhanizmy sotsial’noy integratsii v sovremennom obshchestve)

[Between Dualism and Sobornost (The Problem and Mechanisms of Social Integration in Modern Society)]

[Social Sciences and Modern Times]

 

HOME

Published Works (by year)

Published Works (by category)

Published Works (by language)

RUSSIAN